آلزایمر و امکان درمان با داروی گلوکوم

بنا‌ بر گزارش دانشمندان دانشگاه UCL دارویی که در درمان بیماری‌های معمول چشم‌(گلوکوم)‌ استفاده می‌شود ممکن است که پتانسیل درمان آلزایمر را داشته باشد . در یک آزمایش روی رت‌ها‌، داروی بریمونیدین که به‌طور روتین در بی.....
READ MORE