|

Tag: acatalasemia

(Acatalasemia (1

عدم وجود یا کمبود کاتالاز در خون و بافت، که اغلب با علائم عفونت یا زخم دهانی همراه بوده و ناشی از جهش در ژن کاتالاز (CAT) بر روی ژن P11 است. هموزیگوت‌‌ها ممکن است فقدان کامل کاتالاز  یا سطح بسیار کمی از این آنزیم را داشته باشند. هتروزیگوت‌ها سطح کاتالاز کمتری داشته (hypocatalasia) که ب.....
READ MORE