|

Tag: Astaxamthin

Astaxanthin استرس اکسیداتیو را کاهش و پاسخ ایمنی را افزایش م...

astaxanthin ساختارهای سلولی خاصی در دریا هستند که به رنگ صورتی مشاهده شده و در رژیم غذایی موجودات دریایی وجود دارند ، این ماده به کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش .....
READ MORE