کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید

ماشین‌حساب آنلاین مقادیر آزمایش
چرا کیت آزمایشگاهی نوند سلامت؟

™ Nalondi

Lipid Peroxidation Assay Kit- MDA

کد محصول: NS-15023

نوع کیت: تحقیقاتی

تعداد تست برای هر کیت: ۱۰۰ تست

نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی و محیط کشت سلول

نوع آزمون: Quantitave

مدت زمان آزمون: ۳ ساعت

کیت مالون دی آلدهید MDA

شرایط نگهداری: بین صفر تا ۴ درجه سانتیگراد

کاربردهای تحقیقاتی: سنجش پراکسیداسیون چربی، اندازه گیری مالون دی آلدهید

درباره محصول

با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، شرکت نوند سلامت این کیت را طراحی و تولید نموده است

برخی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر که از این روش استفاده نموده‌اند

لینک مقالهسال چاپژورنالImpact Factorعنوان
دانلود مقاله2018Annals of Tropical Medicine and Public HealthScopus indexedEvaluation of oxidative stress marker in patients with human papillomavirus infection
دانلود مقاله2016European Journal of Pharmacology2.896Eriodictyol attenuates cisplatin-induced kidney injury by inhibiting oxidative stress and inflammation
دانلود مقاله2016Blood Pressure2.010Role of adiponectin on antioxidant profile: evaluation during healthy and hypertensive disorders of pregnancy
دانلود مقاله2017Analytical Biochemistry: Methods in the Biological Sciences2.334Assessment of lipid peroxidation by measuring malondialdehyde (MDA) and relatives in biological samples: Analytical and biological challenges